02/11/24 Fellowship of the Body

Ecclesiastes 12:9-14

1 Corinthians 12:12-31

Ephesians 4:1-16

Romans 8:5-7